Skolemiljøutvalget

Gutt og jente, skoleelementer

Generelt:

• Rektor sørger for at SMU kommer i gang
• SMU har to møter per år.

Hvem er med i SMU?

• 2 elevrepresentanter.
• 2 foreldre hvorav den ene er FAU-lederen.
• 1 representant for de ansatte.
• 1 representant fra ledelsen.
• 1 representant fra kommunen.

Hvordan velges representantene?

• Elevrepresentantene er oppnevnt med en vara. Det er elevrådet som har valgt ut elevene.
• Ansatterepresentant skal oppnevnes av personalet.
• Fra ledelsen møter rektor.
• Fra kommunen møter en av de politiske representantene i ds.
• Fra foreldrene velges to representanter.