Hovedseksjon

Informasjon til ikke-samboende foreldre

Foresatte med felles foreldreansvar 

I de tilfellene der foreldrene har felles foreldreansvar har begge foreldrene rett til den samme informasjon om barnets skolegang fra skolens side. Dersom den av foreldrene som barnet ikke bor hos henvender seg til skolen og ber om informasjon plikter skolen å imøtekomme dette. Skolen skal da holde vedkommende løpende orientert. Dersom skolen ikke får noen slik anmodning trenger ikke skolen å gi informasjon av eget initiativ. Dagligdags løpende informasjon mellom skole og hjem, eks, informasjon om skolebøker, gymtøy osv. gis til den av foreldrene som har den daglige omsorgen for barnet. Dersom barnet bor like mye hos begge av foreldrene skal begge ha samme informasjon.

Foresatte som ikke har felles foreldreansvar

I de tilfellene der foreldrene ikke har felles foreldreansvar har også den av foreldrene som ikke har foreldreansvar rett til informasjon om barnets skolegang. Skolens informasjonsplikt inntrer på anmodning i det enkelte tilfelle. Skolen plikter ikke å holde vedkommendeløpende orientert. Dersom skolen gir avslag på å gi den forelderen som ikke har foreldreansvar for barnet informasjon bør dette begrunnes skriftlig. Vedkommende har adgang til å klage til fylkesmannen. Se barnelovens § 50.

Deltakelse på foreldremøter m.m.

Foreldre som har felles foreldreansvar har samme rett til å delta på foreldremøter. Forelder som ikke har foreldreansvar har i utgangspunktet ikke rett til å delta på foreldremøter, den forelderen som har foreldreansvaret må da gi sitt samtykke. Foreldre som har foreldreansvaret kan også gi samtykke til at andre enn barnets biologiske forelder kan motta informasjon om barnet og delta på foreldre ansvaret (f.eks. ny samboer/ektefelle, nære familiemedlemmer etc.) Dersom ikke-samboende foreldre med felles foreldreansvar begge møter på det samme foreldremøte legger man til grunn at hver av dem kan motsette seg at det også møter en tredje person (f.eks. ny samboer/ektefelle).

Opplysninger om barnet

Det er opplysninger om barnet og barnets forhold som kan kreves gitt. Opplysninger som gjelder foreldrene eller hjemmesituasjon skal ikke gis. Det kan også oppstå situasjoner der eldre barn har krav på taushet fra skolens side, slik at opplysninger ikke kan gis uten at barnet samtykker.