Hovedseksjon

Ordensregler

Reglementet for skolen vår er en lokal presisering/supplement til ny forskrift om reglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen. Reglementet skal bidra til å oppfylle Oslo-skolens målsetting om at elevenes arbeids- og læringsmiljø skal være preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon.

Vi forventer at eleven kan:

• Vise ansvar, omsorg og respekt for alle i skolesamfunnet uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
• Følge skolemiljøreglene, både på skolen og når klassen deltar på aktiviteter utenfor skolen.
• Følge klassereglene.
• Prøve å gi hjelp til den som trenger det, både i timene, i friminuttene og på skoleveien.
• Ha med nødvendig utstyr.
• Gjøre skolearbeid/lekser til avtalt tid.
• Møte presis og forberedt til timer og avtaler.
• Være ute i friminuttene.
• Oppholde deg innenfor skolens områder, hvis ikke annen tillatelse er gitt.
• Holde god orden rundt egen arbeidsplass og på fellesområder.
• Ta godt vare på skolens skolemateriell, inventar og bygninger.
• La mobil eller annet elektronisk utstyr ligge avslått i sekken.
• Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av datamaskiner.

Vi forventer at eleven ikke:

• Forstyrrer undervisningen eller andre medelever sitt arbeid.
• Banner, slåss eller forstyrrer leken for andre.
• Mobber eller plager andre - Rustad skole er mobbefri sone.
• Kaster snøball, bortsett fra på anviste steder.
• Har med mineralvann og godterier til skolen på vanlige dager, men kun etter avtale med lærer ved spesielle anledninger. Dette gjelder også tyggegummi.
• Sykler i skolegården i skoletiden i tidsrommet 07.30 til 16.30.
• Bruker tobakk, alkohol eller narkotika.
• Har med eller bruker noen form for våpen eller farlige gjenstander på skolen.
• Bruker plagg som helt eller delvis dekker ansiktet.
• Utøver hærverk på skolens bygninger, eiendom eller eiendeler.

Hva skjer når eleven ikke gjør som forventet:

Skolen skal involvere foresatte når det er nødvendig å informere om eller reagere på brudd på reglementet for orden og oppførsel. Eleven har alltid rett til å forklare seg før sanksjonene settes i verk.

Mulige konsekvenser for eleven kan være å:

• Møte opp før skoletid for å forhindre krenkende atferd/mobbing av medelev på skolevei.
• Sitte igjen etter skoletid for å forhindre krenkende atferd/mobbing av medelev på skolevei.
• Oppholde seg på begrensende områder av skolens areal inne eller ute.
• Følge eleven tett for å forhindre krenkende atferd av medelev.
• Bli bortvist fra undervisningen for enkelttimer eller resten av dagen.
• Møte til sjekk-inn – sjekk-ut.
• Få begrenset tilgang til bruk av skolens datamaskiner.
• Legge mobiltelefonen på anvist sted, som et ordensmessig tiltak.
• Få pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for.
• Gjøre elevens foresatte erstatningsansvarlige ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.
• Få midlertidig eller permanent klassebytte.
• Få midlertidig eller permanent skolebytte.

HUSK:

• Penger og verdisaker (medregnet mobiltelefoner) tas med til skolen på eget ansvar.
• Mobiltelefon/mobilklokke er ikke tillatt brukt i skoletid eller på AKS.
• Alle som ønsker det kan sykle.
• Sykkelhjelm er anbefalt og sykkel skal parkeres i sykkelstativene.
• Leker kan tas med på dager avtalt med lærer. (Leker må ligge i sekken på AKS)
• Ballspill og aking foregår på avtalte steder.
• Akebrett uten meier, skateboard og sparkesykkel er tillatt å ha med og settes på anvist sted utendørs.
• Fravær skal meldes av foresatte første dag.
• Søknad om skolefri bør foreligge 3 uker før fri ønskes og før forpliktende avtaler inngås.
• Søknad om fri over 1 dag leveres rektor. Lærer kan innvilge inntil 1 dag med fri.

Andre forhold og konsekvenser:

• Farlige gjenstander medbragt til skolen beslaglegges.
• Ved ugyldig fravær vil skolen tilskrive hjemmet og innkalle foresatte til samtale om elevens fravær innen en uke. Eventuelt kan det foretas hjemmebesøk. Ugyldig fravær kan bli meldt barnevernet som omsorgssvikt. (Opplæringsloven § 15-3). Dersom det ikke oppnås kontakt med foresatte kan skolen kontakte arbeidsgivere, Utdanningsetaten, NAV, politi og andre aktuelle samarbeidspartnere for å løse saken.
• Straffbare forhold blir anmeldt til politiet. Dette kan også bli aktuelt dersom en elev holdes borte fra skolen uten gyldig grunn.

Dette reglementet er hjemlet i "Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen", fastsatt av byråden for kunnskap og utdanning 03.07.2018, med hjemmel i lov 17.07.1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 9A-10 og 3-7 og bystyrevedtak av 17.06.2015 sak 184/15 og byrådsvedtak av 06.10.2015 sak 1087/15.

Les Osloskolens reglement for orden og oppførsel.