Regning

Elev jobber med skolearbeid

Fem komponenter i god regneopplæring

Regning er en grunnleggende ferdighet som skal integreres i opplæringen i alle fag. Gode ferdigheter i regning er nødvendig for å lære seg det enkelte fag, samtidig som det enkelte fag kan bidra til at elevene blir gode i regning.

Arbeidet med å utvikle elevenes regneferdighet skal bestå av fem komponenter:

 1. Forståelse: Forstå matematiske begreper, representasjoner, operasjoner, prosedyrer og relasjoner
 2. Beregning: Utføre prosedyrer som involverer tall, størrelser og figurer, effektivt, nøyaktig og fleksibelt
 3. Anvendelse: Formulere problemer matematisk og utvikle strategier for å løse problemer ved å bruke passende begreper og prosedyrer
 4. Resonnering: Forklare og begrunne en løsning av et problem, eller utvide fra noe kjent til noe som ikke er kjent
 5. Engasjement: Være motivert for å lære matematikk, se på matematikk som nyttig og verdifullt, og tro at innsats bidrar til læring.

Å regne for å lære i fagene innebærer for eksempel å stille opp en modell for befolkningsvekst, finne ut hvilket mål en meisekasse skal ha, eller vurdere en grafisk framstilling av valgresultatene fra siste stortingsvalg.

Hvordan utvikles ferdigheten?

Utviklingen i ferdigheten går fra å bruke den i konkrete situasjoner til mer sammensatte og abstrakte situasjoner som er knyttet til ulike fagområder. Videre utvikles ferdigheten fra å kunne gjenkjenne konkrete situasjoner som kan løses ved regning, til å kunne analysere et vidt spekter av problemstillinger. Utviklingen går fra å kunne ta i bruk nye begreper og lære nye teknikker og strategier til å kunne velge hensiktsmessige metoder på en målrettet og effektiv måte. 

Rustad skole har i flere år hatt fokus på matematikk og regning som grunnleggende ferdighet . Skolen har satt inn tiltak for å bedre elevenes ferdigheter i regning. Alle lærerne har vært med i et kompetanseutviklingsprogram for å bedre skolens og lærernes kompetanse på området regning og matematikk. I tillegg er det fokus på:

 • Skolens planer for og i regning og matematikk
 • Regning i alle fag
 • Hvordan elevenes arbeid og resultater overvåkes og følges opp
 • Vurdering for læring (VFL) – spesielt knyttet til regning og matematikk.
 • Hvordan undervisningen er organisert og skolens ressursdisponering

Fem komponenter for regneopplæring

 1. Forståelse
 2. Beregning
 3. Anvendelse
 4. Resonnering
 5. Engasjement