PALS

På Rustad jobber vi etter 3 hovedregler. Vi skal:

 • Vise ansvar
 • Vise omsorg
 • Vise respekt

Modellens målsetting er å bidra til å fremme beskyttelsesfaktorer hos den enkelte elev og ansatt. I tillegg vil PALS fremme kontekstuelle beskyttelsesfaktorer for å:

 • styrke skolefaglige mestring hos elevene
 • styrke elevenes sosiale mestring (som samarbeid, positiv selvhevdelse, selvoppfatning, empati, selvkontroll, ansvarlighet og respekt)
 • redusere stress
 • fremme forutsigbare emosjonelle tilknytninger i læringsmiljøet
 • fremme at stabilt lærings- og omsorgsmiljø
 • fremme trygge relasjoner mellom elevene og mellom elever og skolens ansatte
 • fremme god samhandling mellom barn, unge og voksne
 • hindre mobbing og trakassering i skolemiljøet

Modellen har mål om å redusere elevenes risikoutvikling gjennom tidlig intervensjon og oppfølging på et lavest mulig innsatsnivå. Det forventes at alle elever skal ha utbytte av de skolebaserte støttetiltakene og dermed redusere risikofaktorer som læringshemmende atferd, sosial isolasjon, skulking, ensomhet, sosial utstøting, dårlig selvbilde, usikkerhet og angst, utrygge relasjoner, mobbing/trakassering og uforutsigbarhet.

PALS

Vi skal:

 • Vise ansvar

 • Vise omsorg

 • Vise respekt