Lesing

Skolen har over 10.000  bøker

Å kunne lese er en grunnleggende ferdighet som norskfaget tar et særlig ansvar for i den første leseopplæringen og videre gjennom hele skoleløpet. Lesing foregår i alle fag og på alle trinn, og med Kunnskapsløftet tydeliggjøres det at leseopplæringen ikke bare er knyttet til norskfaget, men er innarbeidet i læreplanen for fag. I følge LK-06 er alle lærere leselærere og har ansvar for at elevene får utvikle sine grunnleggende leseferdigheter.

Skolen har utviklet en felles plan for lesing, læringsstrategier og lesemotivasjon i alle fag. Planen skal bidra til et mer systematisk og målrettet arbeid med lesing- som alle på skolen kjenner til og jobber etter. Målet er å minske forskjellene mellom det de ulike lærerne vektlegger i leseopplæringen og sikre en kvalitativ god leseopplæring fra 1.-7. trinn.

Planen representerer en systematisk og kontinuerlig progresjon leseopplæringen. Den videreutvikles dynamisk etter den kunnskapen personalet har til enhver tid, og de målene det arbeides mot.