Velkommen til Aktivitetsskolen Rustad

Aktivitetsskolen er et betalende tilbud før og etter skoletid og i ferier for elever på 1. – 4.trinn. Aktivitetsskolen, AKS, drives etter selvkostprinsippet. Det betyr at oppholdsbetalingen fra foreldrene utgjør AKS sitt budsjett.
Det er et overordnet mål at elever og foresatte gjennom samordning av skole, aktivitetsskole og fritid opplever at tilbudet legger til rette for og støtter opp om den enkelte elevs læring og utvikling. Aktivitetsskolen skal være preget av struktur og forutsigbarhet og det forutsetter en ukeplan for aktiviteter som er kjent og tilgjengelig for elever og foresatt.

Aktivitetsskolen kjennetegnes ved:

 • Å være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling
 • Å gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
 • Å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart
 • Å ha en sterk forankring i skolens ledelse

Aktivitetsskolen skal preges av tydelige regler og grenser for adferd, samspill og aktiviteter. Dette krever et ansvarsbevisst personale som viser respekt, er nærværende og engasjerte i den enkelte elevs helhetlige utvikling og trivsel.

Aktivitetsskolen er en betydningsfull arena for utvikling av sosial kompetanse og allsidige ferdigheter i samhandling med andre i ulike situasjoner. Sosial kompetanse og språklige ferdigheter fremmes kontinuerlig gjennom varierte aktiviteter og mestringsopplevelser. Aktivitetsskolen er en sentral arena for progresjon av språklige ferdigheter. Daglige aktiviteter og lek gir elevene konkrete opplevelser som grunnlag for kommunikasjon, utvikling av begreper og ferdigheter for å kunne uttrykke følelser og meninger. Aktivitetsskolen er en viktig alternativ læringsarena for videreutvikling av de grunnleggende ferdighetene. Utprøving og utforsking samt samtaler om fellesopplevelser gir innsikt, økt ordforråd og kunnskap om logiske sammenhenger.

Aktivitetsskolen skal gi omsorg gjennom å skape trygghet, trivsel, toleranse og tilhørighet for alle elever i ordningen. Elevene gis omsorg ved å få varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter. God omsorg styrker elevenes forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre.

Tilbudet speiler de fire temaene i rammeplanen: Fysisk aktivitet og lek, natur, teknikk og miljø, kunst, kultur og kreativitet og mat og helse. Se vår lokal plan og aktivitetstilbudet vårt som viser hvilke læringsstøttende aktiviteter vi kan tilby.

Fysisk aktivitet og lek

 

Fysisk aktivitet og lekGjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal elevene videreutvikle sine sosiale og grunnleggende ferdigheter og gis mulighet til å etablere og utvikle vennskap. Dette innebærer daglig tilbud om frie og styrte aktiviteter ute og inne, aktiviteter på ulike læringsarenaer, samt samarbeid med lokale aktører og frivillige organisasjoner.

 

Natur, teknikk og miljø

 

Natur, teknikk og miljøGjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet for undring, refleksjon og utforsking av ulike fenomener innen natur og teknikk, samt oppøve økt miljøbevissthet. Dette vil innebære tilbud om varierte læringsaktiviteter i natur- og nærmiljø, som vil fremme matematiske og naturfaglige ferdigheter.

 

Kunst, kultur og kreativitet

 

Kunst, kultur og kreativitetElevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, og få mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk. Dette innebærer tilrettelegging for ukentlige kunst- og kulturaktiviteter, samt presentasjon av ulike kunst- kulturuttrykk gjennom skoleåret for medelever og foresatte.

 

Mat og helse

 

Mat og helseAktivitetsskolen skal legge til rette for at måltidet fungerer som en læringsarena for sosiale og språklige ferdigheter. Dette innebærer at elevene lærer om måltidsvaner og skikker. Måltidet gir elevene fornyet energi slik at de blir i stand til å delta i samspill og aktiviteter.

 

 

LESING OG REGNING I AKS

 

Lesing og regningDette skoleåret er vi med i et prosjekt hvor vi har fokus på lesing og regning i AKS. Vi har laget en årsplan som uke for uke bygger på trinnenes årsplaner i norsk og regning. AKS vil ved hjelp av konkreter og praktisk tilnærming støtte opp under det lærerne underviser i på skolen. Hovedmålet er å øke de grunnleggende ferdighetene i lesing og regning.

 

PALS

PALSPals står for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Dette er en skoleomfattende metode for å gi barna en trygg og forutsigbar skolehverdag. Vi har fokus på positiv atferd og et positivt elev syn innen hovedgruppene ansvar omsorg og respekt. Det er felles regler for hele skolen, og elevene øver på reglene. Elevene vet også hvilken konsekvens det får hvis reglene ikke følges. BRA-kort deles ut for å forsterke en positiv handling. Man samler BRA-kort klassevis og et visst antall BRA-kort utløser en belønning. BRA-kort elevene får på AKS, legges i klassepotten slik at læreren får kjennskap til positiv oppførsel på AKS.

Av oss kan du forvente

 • Våre ansatte møter deg med et blikk og et smil når du er innom, selv om dere ikke alltid har tid til en prat.
 • Vi tar kontakt med deg hvis barnet ditt skader seg.
 • Vi oppfyller Oslostanderens forventninger.
 • Barnet ditt blir sett, hørt og oppmuntret.
 • Informasjon om hva som skjer på Aktivitetsskolen. Dette gjøres via ukeplaner og oppdaterte nettsider.
 • Vi har læringsstøttende aktiviteter i lesing og regnening.
 • Vi har bevisst forhold til å løse konflikter.
Drawing of a city